Sanford H. Roth

Sanford H. Roth

(1906 - 1962) United States Photographer